november

18nov(nov 18)9:00 pm(nov 18)9:00 pmSharky's - Open Mic

23nov(nov 23)8:00 am(nov 23)8:00 am$5 Friday at the Cadillac

23nov(nov 23)10:00 pm(nov 23)10:00 pmFriday Joker Draw

23nov(nov 23)10:30 pm(nov 23)10:30 pmSharky's - Joker Draw

25nov(nov 25)9:00 pm(nov 25)9:00 pmSharky's - Open Mic

30nov(nov 30)8:00 am(nov 30)8:00 am$5 Friday at the Cadillac

30nov(nov 30)10:00 pm(nov 30)10:00 pmFriday Joker Draw

30nov(nov 30)10:30 pm(nov 30)10:30 pmSharky's - Joker Draw

december

02dec(dec 2)9:00 pm(dec 2)9:00 pmSharky's - Open Mic

07dec(dec 7)8:00 am(dec 7)8:00 am$5 Friday at the Cadillac

07dec(dec 7)10:00 pm(dec 7)10:00 pmFriday Joker Draw

07dec(dec 7)10:30 pm(dec 7)10:30 pmSharky's - Joker Draw

09dec(dec 9)9:00 pm(dec 9)9:00 pmSharky's - Open Mic

14dec(dec 14)8:00 am(dec 14)8:00 am$5 Friday at the Cadillac

14dec(dec 14)10:00 pm(dec 14)10:00 pmFriday Joker Draw

14dec(dec 14)10:30 pm(dec 14)10:30 pmSharky's - Joker Draw

16dec(dec 16)9:00 pm(dec 16)9:00 pmSharky's - Open Mic

21dec(dec 21)8:00 am(dec 21)8:00 am$5 Friday at the Cadillac

21dec(dec 21)10:00 pm(dec 21)10:00 pmFriday Joker Draw

21dec(dec 21)10:30 pm(dec 21)10:30 pmSharky's - Joker Draw

23dec(dec 23)9:00 pm(dec 23)9:00 pmSharky's - Open Mic

28dec(dec 28)8:00 am(dec 28)8:00 am$5 Friday at the Cadillac

28dec(dec 28)10:00 pm(dec 28)10:00 pmFriday Joker Draw

28dec(dec 28)10:30 pm(dec 28)10:30 pmSharky's - Joker Draw

30dec(dec 30)9:00 pm(dec 30)9:00 pmSharky's - Open Mic

X